Tilfredsstillende resultat i Ørskog Sparebank

Sterk kunde-, kreditt- og innskuddsvekst, og solid underliggende bankdrift, men svakere resultat enn fjoråret. Resultatutviklingen er negativt påvirket av forhold knyttet til Covid19-situasjonen og engangskostnader.

 

Resultatet

Resultat før skatt er kr. 23,1 mill pr. 31.12.2020. Dette er kr. 5,4 mill. lavere enn pr. 31.12.2019.

Et svakere resultat skyldes 3 forhold:

 • Rentenedsettelser og historisk lavt rentenivå
 • ·Økte tapsavsetninger i utlånsporteføljen
 • Engangskostnader som følge av skifte av IT leverandør

«2020 ble et spesielt år på mange måter, og vi har tapt mer på at styringsrenten er 0 % enn på selve Covid-19 utbruddet sier banksjef Eirik Kavli. Ørskog Sparebank har fulgt markedsutviklingen og redusert rentene på både utlån og innskudd i 2020. I den ekstraordinære situasjonen som oppsto valgte banken å sette ned rentene på utlån før rentereduksjonene på innskudd kunne iverksettes. Rentenedsettelsene har svekket bankens rentenetto og inntjening i 2020.»

Covid19-situasjonen har medført større usikkerhet enn normalt. Som følge av dette, har banken økt tapsavsetningene i 2020. Bokførte kredittap pr. 31. desember 2020 var på kr. 3,3 mill mot kr. 1,3 mill i fjor. Dette er stort sett tapsavsetninger som er gjort på kundeengasjement, men som så langt ikke er konstaterte tap. «Vi anser kundeporteføljen vår for å være omstillingsdyktig og solid, og har kun en håndfull låneengasjement som har opplevd større finansielle utfordringer etter Covid-19 utbruddet», fortsetter Kavli.

Årsresultatet er også påvirket av engangskostnader som følge av beslutningen om å bytte leverandør av kjernebanksystem fra SDC til TietoEVRY. Bankene i Eika-Alliansen gjorde denne beslutningen i desember 2020. Bytte av kjernebankleverandør gir etter konvertering betydelige kostnadsbesparelser, økt strategisk fleksibilitet, og styrket innovasjons og utviklingskraft. Banken får gjennom dette en framtidsrettet IT-plattform som kan tilfredsstille kundenes stadig økende forventninger til digitale løsninger og tjenester. Prosjektet vil foregå i perioden 2021-2023. Banken har som følge av beslutningen tatt engangskostnader i 2020 på kr. 4,2 mill.

Sunn balansevekst

Totale utlån inkludert avlastete lån utgjør pr. 31. desember 2020 kr. 3,2 MRD som er en økning på kr. 248 mill fra samme tid i fjor, noe som utgjør en økning på 8,4 %. Den største økningen er kommet i personmarkedet. Banken har økt provisjonsinntektene fra 15,5 til 18,5 mill hovedsakelig på grunn av økte provisjoner fra forsikring, men også provisjoner fra Eika Boligkreditt har økt.

Bankens rene kjernekapitaldekning er på 19,37 % og tilfredsstiller alle offentlige minstekrav med god margin. 81% av utlånene er gitt til privatkunder, resterende til bedriftsmarkedet. 3 av 4 kunder bor i Ålesund kommune, ellers er Vestnes og kommunene rundt Storfjorden viktige markedsområder for banken.

Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Ørskog Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for kundene, lokalsamfunnet og regionen. Banken deler i år ut 700.000,- kroner av overskuddet; til lag, foreninger og frivillige organisasjoner i bankens nedslagsfelt.

2020 har vært et krevende år som følge av Covid-19 utbruddet, og virkningene av koronakrisen har krevd særlig oppfølging i 2020. Banken har i løpet av året iverksatt en rekke tiltak for å bistå både personkunder, næringsliv og lokalsamfunn som har fått merke de krevende tidene. Avdragsutsettelser, rentejusteringer, statsgaranterte lån og god rådgivning har vært viktige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Bankens ansatte har lagt ned en betydelig innsats for å bidra til å finne løsninger. Nærhet til kundene har vært viktig i denne krevende situasjonen og mange har erfart viktigheten av å ha en tilgjengelig rådgiver i denne tiden.

Fakta om Ørskog Sparebank:

 • Etablert 1857
 • 22 ansatte
 • Kontor på Moa og Sjøholt
 • 6.300 kunder
 • Organisert som selveiende stiftelse
 • Ca. 3,2 MRD. i samlede utlån
 • Medeier i Eika Gruppen AS og medlem i Eika Alliansen

Fakta om Eika Alliansen:

 • Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen
 • Ca. 60 lokale sparebanker
 • Norges 3. største finansgruppering
 • 1 million kunder
 • 200 kontorer

 

Kontaktperson i Ørskog Sparebank

Eirik Kavli, Banksjef

Tlf:       980 366 95

e-post: eirik@orskogsparebank.no