Dei samla gåveutbetalingane til sparebanknæringa er ein viktig del av vår felles, lange sparebanktradisjon som er tufta på ideen om at sparebankane skal bidra til positiv samfunnsutvikling i våre nærområder som vi er ein del av.  Saman med dei andre sparebankane i landet og sparebankstiftelsar deler òg vi kvart år ut delar av overskotet i form av gåver til gode formål til lokalsamfunnet vårt.

 

Fordobling på fem år 

Tal som Sparebankforeningen har innhenta viser at alle sparebankane i landet og sparebankstiftelsane i fjor delte ut heile 2,3 milliardar kroner til allmennyttige formål. Det årlege beløpet som sparebanknæringa bidrar med til gode formål er meir enn fordobla i løpet dei siste fem åra.
Tildelingane frå sparebankane og sparebankstiftelsane skaper gode nærmiljø og bidrar til aktivitet som kjem heile befolkninga til gode.  
Tala viser at idrett og fysisk aktivitet saman med kultur er dei to områda som mottok mest trygd frå sparebankane i 2020, seier leiar av Sparebankforeningen Iman Winkelman. 
Det er den sunne bankdrifta i dei siste åra blant mange av sparebankane i landet som har ført til den sterke veksten i tildelingane til allmennyttige formål.

I sum er det få eller ingen andre næringar som bidrar med like mykje i økonomisk trygd til lag og foreiningar innan idrett, kultur og frivillig sektor, fortel Winkelman.