Drevet av kunde- og kredittvekst, høyere rentenivå og robust underliggende bankdrift leverer Ørskog Sparebank et godt resultat for regnskapsåret 2023. Resultat før skatt endte på kr. 44,8 mill som er en økning på kr. 7 mill sammenlignet med fjoråret.

Banken har i 2023 et totalresultat på kr. 39,9 mill mot kr. 39,6 mill i 2022. Totalresultatet inkluderer verdiendringer knyttet til bankens investeringer i Eika Gruppen AS. Egenkapitalavkastningen inkludert totalresultatet ble i 2023 9,6 % sammenlignet med 10,7 % i 2022.

«Vi er fornøyde med resultatet sier banksjef Eirik Kavli. Banken har en god vekst med mange nye kunder fra nærområdet. Hos oss er det enkelt å komme i kontakt med en kompetent rådgiver, og det tror jeg er nøkkelen til det gode resultatet forteller Kavli. «Banken har over tid investert i kompetanseutvikling og autorisering av finansielle rådgivere, og skal være kjent for rask og skikkelig kundeservice også i fremtiden».

God vekst og sunn kundeportefølje

Prisstigning, økning i rentenivået og fallende gjeldsvekst preger Norsk økonomi og påvirker forbrukere og bedrifter. Totale utlån utgjør pr. 31. desember 2023 kr. 4,1 MRD som er en økning på kr. 264 mill fra samme tid i fjor, noe som utgjør en økning på 6,4 %. Bankens innskudd økte med 162 millioner og det tilsvarer en vekst på 6,5 %. Tapene endte i 2023 på kr. 5,8 mill, og av dette er hele beløpet knyttet til tapsavsetninger på låne- og kredittengasjement. Banken har i 2023 ikke konstaterte utlånstap på kunder som har gått konkurs eller lignende.

«Banken har en balansert vekst mellom privatmarkedet og små- og mellomstore bedrifter. Vi opplever en sunn vekst der vi foreløpig registrerer svært lavt mislighold hos lånekundene. Ved årsskiftet er bare 0,14 % av bankens utlån misligholdt i mer enn 90 dager, et forholdstall som er identisk med fjoråret. Dette vitner om god betjeningsevne- og vilje i porteføljen, i tillegg til at banken har gjort gode kredittvurderinger over tid» forteller banksjefen.

Bankens lønns- og driftskostnader økte med kr. 6,6 mill. sammenlignet med 2022. Kostnadsøkningen skyldes hovedsakelig en kompleks jobb med skifte av kjernebanksystem som krevde store ressurser. I tillegg er generell pris- og lønnsvekst samt endringer i personalsituasjonen en del av årsaken til kostnadsveksten i 2023. Bankens egenkapital er på 432,4 millioner og det utgjør en ren ukonsolidert kjernekapitaldekning på 18,45 % og tilfredsstiller alle offentlige minstekrav. 80% av utlånene er gitt til privatkunder, resterende til bedriftsmarkedet. 3 av 4 kunder bor i Ålesund kommune, ellers er Vestnes og kommunene rundt Storfjorden viktige markedsområder for banken.

Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Ørskog Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for kundene, lokalsamfunnet og regionen. Banken foreslår å sette av 1,250 mill kroner av overskuddet; til lag, foreninger og frivillige organisasjoner i bankens nedslagsfelt.  

Fakta om Ørskog Sparebank:

  • Etablert 1857
  • 25 ansatte
  • Organisert som selveiende stiftelse
  • 4,1 MRD. i samlede utlån
  • Medeier i Eika Gruppen AS og medlem av Eika Alliansen

Fakta om Eika Alliansen:

  • Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen
  • 49 lokale sparebanker
  • Norges 3. største finansgruppering