Bankens godtgjørelsesordning gjelder for alle ansatte. Retningslinjene for godtgjørelse skal være tilgjengelige og godt kjent for alle ansatte. Det skal etableres særskilte regler for godtgjørelse for ledende ansatte, for tillitsvalgte, for andre ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, og for andre ansatte med kontrolloppgaver.

Bankens godtgjørelsesordning skal

  • bidra til at banken tiltrekker seg og beholder den kompetansen banken trenger for å nå sine overordnede mål
  • være i samsvar med bankens langsiktige interesser
  • bidra til å fremme og gi insentiver til god styring og kontroll med bankens risiko på kort og lang sikt
  • motvirke høyere risikotakning enn bankens risikotoleranse definert i risikopolicyer og andre styrende dokumenter
  • bidra til at kundenes interesser ivaretas
  • bidra til å unngå interessekonflikter

Godtgjørelsesordningen skal være i tråd med forskriftskravene i Finansforetaksforskriften (heretter kalt Forskriften) og i tråd med Finanstilsynets tilhørende rundskriv.

Banken har en ordning for overskuddsdeling som gjelder alle ansatte basert på bestemte kriterier. Ekstrabetalingen er en del av en generell, ikke skjønnsmessig fastsatt politikk, som omfatter hele banken og som ikke gir insentiv til å ta risiko på vegne av banken. Prinsipper for tildeling skal fortrinnsvis besluttes etter regnskapsårets avslutning, basert på prestasjoner gjennom året.

Ordningen er basert på følgende kriterier:

  • Omfatter alle ansatte.
  • Er basert på generelle kriterier og innebærer ikke skjønn i forhold til enkeltansatte.
  • Skal ikke gi insentiveffekt når det gjelder overtagelse av risiko. 
  • Skal utgjøre maksimalt 1,5 ganger månedslønn per ansatt per år der banken enten kan benytte en lik prosentsats eller et likt beløp for alle ansatte ved beregning av den variable godtgjørelsen. Dersom det benyttes et likt beløp for alle ansatte, skal månedslønnen til den ansatte med lavest lønn legges til grunn ved beregningen