Forsikring av eigedelar

Med ein eigedelsforsikring kan du forsikre eigedelane til bedrifta di.
  • Bedriftens innboforsikring
  • Kan utvidast til å omfatte faste installasjonar utandørs
  • Vel mellom heildekking, kombinert dekning eller berre brann
Kontakt meg om forsikring av eigedelar

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Forsikringa omfattar

  • Heildekking - omfattar plutselege og uventa skader som oppstår ved ytre eller indre påverknad, samt ved brann, vann, naturskade eller tjuveri.
  • Kombinert dekning - omfattar plutselege og uventa skader som oppstår ved brann, vann, tjuveri, skadeverk eller naturskadar.
  • Berre brann - omfattar berre skader som oppstår ved brann. I tillegg blir rive omfatta-/rydjingsutgifter.
  • Naturskade er obligatorisk.