Næringsforsikring

Vår Næringsforsikring er ei skreddarsydd forsikring for alle bedriftskundar.
 • Inkluderer ansvar- og rettshjelpsforsikring
 • Dei beste dekningane i marknaden for eigendelar og avbrot
 • Inkluderer kriminalitetsforsikring
Kontakt meg om næringsforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Dette blir dekt av forsikringa

 • Brann-, vatn- og innbrotskadar
 • Alle andre plutselege og uventa skadar
 • ;Avbrotstap i inntil 18 månader
 • Bedrifts- og produktansvar ved ting- og personskade
 • Rekonstruksjon av arkiv, datafiler eller liknande
 • Rydjingsutgifter etter erstatningsmessig skade 
 • Lagring og dekonstruksjon av miljøfientlig avfall etter erstatningsmessig skade
 • Vindauge og skilt 
 • Bygningsmessig tilleggsinnreiing 
 • Underslag, bedrageri og liknande
 • Ran og overfall
 • Rettshjelp 
Næringsforsikring

Den beste dekninga i marknaden

Næringsforsikring har heildekking på eigedelar og avbrot. Det betyr at eigedelane dine er dekte for alle plutselege og uventa skadar. Fysiske skadar på datautstyr er også dekt med heildekking.