Dødsfallforsikring

Dødsfallforsikring

Har du tenkt på korleis livet kan bli dersom ein av forsørgjarane i familien døyr? Snakk med oss om dødsfallforsikring, så finn vi ei løysing som gir tryggleik for familien.

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Denne forsikringa passar alle som har gjeld og/eller forsørgjaransvar.

  • Kan kjøpast av personar mellom 18 og 70 år. Forsikringa varar til forsikringstakar er 80 år.
  • Du fastset fritt kven som skal få utbetalt forsikringssummen ved død.
  • Utbetalinga er skattefri, og kan disponerast etter eige ønske.

Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.

Sjå fullstendige vilkår (pdf).