Forsikring ved kritisk sjukdom

Forsikring ved kritisk sjukdom hindrar at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorleg sjuk. Slik slepp du å uroe deg for økonomien i ein ekstra vanskeleg periode.
 • Forsikringssummen blir utbetalt skattefritt
 • Gir økonomisk tryggleik ved å forhindre inntektstap i ein vanskeleg periode
 • Pengane kan disponerast etter eige ønske
Kontakt meg om forsikring ved kritisk sjukdom

Om forsikringa

Visste du at...

Du kan kjøpe forsikringa frå fylte 18 år og opp til 60 år? Den gjeld fram til fylte 67 år. 

Sjå kva sjukdomar som blir dekte

 • Kreft
 • Hjarteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tversnittlammelse
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimer
 • Tap av taleevne
 • Parkinsons syndrom
 • Hjerteklaffkirurgi   
 • Organtransplantasjon
 • Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose   
 • Alvorleg brannskade 
 • Tap av ben eller arm