Når gjekk du sist gjennom forsikringane dine? Du husker kanskje ikkje, og det er ikkje så rare. Forsikringar er gjerne noko som kjem med tida og livet sin mange fasar. Du leiger din første bustad – får deg innbuforsikring. Dreg på ferie – ordnar med reiseforsikring. Får ditt første barn, bil, hus, gjeld.

Men kor godt dekte er du eigentleg? Eller kanskje har du ingen forsikringar, og ikkje anar kor du skal begynne?

– Er du i tvil om du er riktig forsikra anbefaler vi deg å ta ein prat med den lokale rådgivaren din i banken, seier Heidi Haakensveen, kommunikasjonsrådgivar i Eika Forsikring.

Ho påpeker at dersom noko har endra seg i livet ditt, bør du sjekke slik at du er riktig dekt dersom noko skulle skje.

– Kanskje har du flytt, kjøpt deg bil, eller gjort andre investeringar som påverkar verdiane dine. Rådgivaren i lokalbanken hjelper deg og gir råd om kva du bør velje av forsikringar, seier Haakensveen.

Har du forsikra alt du eig?
Bustader forandrar seg – og det same gjer forsikringsbehovet. Det er du sjølv som bestemmer kor mykje du ønskjer å forsikre innbuet ditt for. Er det lenge sida sist du utrekna denne summen, kan det lønne seg å gjere dette på ny sida du kanskje har fått fleire og større verdiar. Hugs at det er viktig at forsikringssummen er tilstrekkeleg, slik at du unngår å vere underforsikra dersom noko skulle skje.

Er du usikker på kva forsikringssummen skal vere, kan du ta kontakt med rådgivar, eller prøve innbukalkulatoren frå Finans Noreg.

- Med ei innbuforsikring frå Eika er du sikra dersom du får brann- eller vasskadar. Skulle heimen ditt bli ubueleg, dekkjast utgifter til alternativ bustad mens hust blir gjort i stand. Innbuforsikringa dekkjer også nødvendige tilpassingar av bustaden din dersom du blir skadd eller fysisk handikappa på grunn av ei ulukke. Innbrotsskadar og tjuveri av låst sykkel er også ein del av forsikringa, forklarer Haakensveen.

Kjøp innbuforsikring i dag – og få 10 prosent rabatt

Har du store verdiar heime, og på utearealet ditt, bør du vurdere å oppgradere til Innbo pluss. Då er du blant anna dekket med inntil 100.000 kroner dersom eit plutseleg og uventa ytre hending skader innbuet i bustaden din. Innbu som blir skadt under flytting med eigen bil er også dekt.

Du har større verdiar enn du trur

Har du den rette bilforsikringa?
Riktig bilforsikring er også viktig, og her finst det fleire ulike forsikringsalternativ å velje blant. Det enklaste alternativet er ansvarsforsikring, som alle bilførarar er lovpålagde å ha. Den erstattar skader bilen kan påføre andre menneske og ting, men ikkje skader på ditt eige køyretøy.

Har du ein gammal bil, kan det hende det held å berre ha ansvarsforsikring. Men hugs at bruksverdien på bilen din kan vere stor, sjølv om bilen er gammal. Det kan derfor vere lurt å tenkje gjennom kva dei vil koste deg å erstatte bilen, eller skadane bilen har blitt utsette for dersom du skulle bli utsett for ei eller anna form for skade.

- Med delkasko er du dekt for brann, tjuveri og glaskader på bilen sine ruter. Med kasko har du i tillegg dekning for skadar på eigen bil ved samanstøyt, utforkøyringar eller velt.

Maskinskade er også dekt med kaskoforsikring i tillegg til bagasje og ekstrautstyr, forklarer Haakensveen.

Kjøp bilforsikring i dag – og få 10 prosent rabatt

Ved alle forsikringsalternativa kan du velje tilleggsforsikring for ulukke. Den dekkjer skade på både førar og passasjer(er), og gir ein ekstra erstatning i tillegg til ansvarsforsikring ved invaliditet eller død.

Ønskjer du ein av marknaden sine beste bilforsikringar, og vil vere heilt på den sikre sida, kan det lønne seg å oppgradere til Bil Pluss. Med dette alternativet får du for eksempel leigebil i heile perioden bilen blir reparert. Er du uheldig og fyller feil drivstoff på tanken, eller mister bilnøkkelen, dekkjer Bil Pluss også det.

Sjå kva dei ulike forsikringsalternativa dekkjer, og finn det alternativet som passar best for deg

Kor mykje er kofferten din eigentleg verdt?
Har du nokon gong reflektert over kor store verdisummar du reiser med? Kva gjer du så dersom uhellet er ute og kofferten forsvinn – og du har langt større verdiar i kofferten enn kva forsikringa din dekkjer?

Kjøp reiseforsikring i dag – og få 10 prosent rabatt

Det er ikkje mykje som skal til før det lønner seg å oppgradere reiseforsikringa. Har du for eksempel ein sykkel til ein samla verdi av 7.000 kroner, reisegods til 60.000 kroner (enkelperson), eller verdigjenstandar til 20.000 kroner (enkelperson), bør du oppgradere til Reise Pluss. Med denne reiseforsikringa får du høgare utbetalingar og utvida dekning ved avbestilling av reise. Det er heller ingen eigendel ved skade, og er du i tillegg interessert i actionfylte opplevingar dekkjer denne forsikringa mange aktivitetar.

Og hugs – reiseforsikringa gjeld med ein gong du forlèt hust. Å ha ei heilårs reiseforsikring er derfor ei langt billigare løysing enn å kjøpe seg ei forsikring som berre gjeld for ei enkelt reise.

Dette dekkar reiseforsikringa di